Bronnenlijst

Broncode Bronomschrijving
dre Al 1921

Buiskool, H. F., Van een spoorweg en een steenbakkerij, in: Nieuwe Drentse Volksalmanak 39, 1921

dre Al 1940

Giffen, Dr. A.E. van, Een laat-middeleeuwse steenoven en oude nederzettingssporen bij Erm, gem. Sleen, in de Nieuwe Drentsche Volksalmanak 58, 1940

dre Al 1958

Heuvelen e.a., Ir. B. van, Veldnamen in het Zuidenveld (Dr), overdruk uit de Drentse Volksalmanak 1958

dre Arch

Inventaris Drents Archief

dre Atl 1852

Grote Historische Atlas van Nederland 1:50.000, deel 2, Noord-Nederland 1851-1855; uitg Wolters

dre Atl 1898

Grote Historische Atlas Drenthe 1:25.000, 1898-1928; uitg Nieuwland

dre Borger

Ootjers, R., Geschiedenis van Borger

dre Emmerc

website www.emmer-compascuum.com

dre Enc

Drenthe Encyclopedie

dre HDL

Het Drentse Landschap (www.drentslandschap.nl)

dre HisEmn

Historisch Emmen (website: www.historisch-emmen.nl)

dre LC

Leeuwarder Courant, 1752-heden

dre Lipsker

Lourens, Piet, Jan Lucassen, Lipsker op de Groninger tichelwerken, 1987

dre NB 90

Houting, E., Smalbroekerloopje; in: Noorderbreedte 90

dre nwdiep

Heuten, Gerrie, Rense Schuurmans, De Steenfabriek van Nieuwediep 1900-1972; i.s.m. Historische Vereniging Gemeente Gieten, uitgave 2004

dre opd

Een greep uit de fouten in de Drenthe-encyclopedie' Onafhankelijke partij Drenthe.

dre reis 1837

Hall, H.C. van, Verslag van een Landbouwkundig Reisje door Westwoldingerland en een gedeelte van Drenthe, van den 28en Julij tot den 2den Augustus 1837

dre roon

T. Bastiaans, De steenfabriek te Terheijl, in: Roon, februari en april 2003, uitgave Historische vereniging Roon

frl 1418

Doeleman, Henk, e.a., Interneringsdepot Gaasterland; Belgische vluchtelingen 1914-1918; Uitgave Informatiecentrum MAR en KLIF, Oudemirdum 1996

frl Ach

Pol, Klaas van der, Het Dorp Achlum, uitgave in eigen beheer, 1987

frl AFB

Meer, P.L.G. van der, J.A. Mol en P. Nieuwland, Administrative en fiskale boarnen oangeande Fryslân yn de ier-moderne tiid, Fryske Akademy 1993

frl AKing

Vries, D.P. de, Inventaris van de archieven van het huis annex kantoor van de firma M.H. Kingma te Makkum 1726-1932, Fryske Akademy 1989

frl Arch

Tresoar (archief/inventaris)

frl Atl 1856

Grote Historische Provincie Atlas 1:25.000, Friesland 1853-1856, uitg. Wolters-Noordhof

frl Atl Eek

Eekhoff-atlas, plm 1850

frl Atl Schot

Schotanus-atlassen van 1698 en 1718 met kaarten van Friese grietenijen. Het jaar van oorsprong verschilt per grietenij.

frl Atl20

Historische Atlas Friesland, Robas 1990 (topografische kaarten begin 20e eeuw)

frl BerB

Berlikum, Beeld van een dorp

frl BerM

V.d. Mey's steenfabrieken te Berlikum, in Nieuwsblad van Friesland, 15 juni 1906

frl BHW

Kreger, Henk, Cor Visser, Beeld van de Harlinger Werken (De oude trekvaart en omgeving), uitgave in eigen beheer, plm 1985

frl BN'98

Een kijkje in de fabriek van draineerbuizen aan de Stoombootkade in het jaar 1896, Bolswarder Nieuwsblad 9 sept 1998

frl Dijk

website Dijkstra kleiwaren

frl DocO

Hoitsma, D.,Documentatie van de Voormalige Steenfabriek 'de Oorbijt' Dronrijp; uitgave in eigenbeheer, 1980

frl famHol

Zeinstra, H. A., De boerderijen van de familie Hollander in Friesland

frl FL1956

Fan de Tichelwurken to Winsum, It Alde Folk 89 en 90, in Friesch Landbouwblad 30 nov en 14 dec 1956

frl graf

Grafschriften, te raadplegen via de website van de Fryske Akademy: www.fa.knaw.nl

frl Har

Harlinger stadsgezichten tot 1880, uitgave Gemeentemuseum Het Hannemahuis

frl HC1995

Een steenoven uit circa 1600, Harlinger Courant 24 maart 1995

frl HFC

Rijke, P.J. de, Hoogtepunten van de Friese cartografie, uitg Fiese Pers 2001

frl Hingst

Inventaris archief Familie Hingst, NEHA bijzondere colecties

frl K+P1

Kadastrale en prekadastrale altlas fan Fryslân 1640-1832 diel 1, Barradiel en Harns

frl K+P10

Kadastrale en prekadastrale altlas fan Fryslân 1640-1832 diel 10, Wûnseradiel súd

frl K+P13

Kadastrale en prekadastrale altlas fan Fryslân 1640-1832 diel 13, Menameradiel

frl K+P4

Kadastrale en prekadastrale altlas fan Fryslân 1640-1832 diel 4, Frentsjerteradiel en Frentsjer

frl K+P5

Kadastrale en prekadastrale altlas fan Fryslân 1640-1832 diel 5, Baarderadiel

frl K+P7

Kadastrale en prekadastrale altlas fan Fryslân 1640-1832 diel 7, Ljouwert: de Klokslach

frl K+P9

Kadastrale en prekadastrale altlas fan Fryslân 1640-1832 diel 9, Wûnseradiel noard en Boalsert

frl kad 1832

Kadastrale gegevens 1832, te raadplegen via de website HISGIS

frl kks

Elsinga, Stefan, documentatie over Harlingen op de website www.kleinekerkstraat.nl

frl Kloo

Loer, J en H.J. Kooi, Kloosterland / Land der Klöster, In Boekvorm Uitgevers BV, 2008

frl KTM

Bedrijfsgeschiedenis Koninklijke Tichelaar Makkum, website: www.fries-aardewerk.nl/tichelaar.

frl LC

Leeuwarder Courant, 1752-heden, te raadplegen via www. archiefleeuwardercourant.nl

frl LG1968

Kamminga, L., Steenfabriek Schenkenschans werd in 1857 opgericht; geschiedenis en ontwikkeling, in: Leeuwarder Gemeenschap feb 1968

frl Lw straat

Dolk, W. v., De Leeuwarder straatnamen, 1997

frl Mdong

Berg, Herma M. van den, De monumenten van geschiedenis en kunst, Noordelijk Oostergo, de Dongeradelen, 1983

frl Meij

Briefpapier van A.G. vd Meij

frl Men

Kamminga, L., Ontwikkeling van de nijverheid in Menaldumadeel, in: Skiednis fan Menameradiel, Fryske Akademy 1972

frl MKSyl

Menno Keulen, Resten 17e eeuwse fabriek bij Leeuwarden, in Nieuwsbrief Stichting Historie Grofkeramiek nr 53, februari 2020

frl NDC1970

In het begin van de zeventiende eeuw bouw steenfabriek bij Hanspoort in 't geding, Nieuwe Dockumer Courant 14 juli 1970

frl NLOP

Dolk, W. v., Nieuw licht op het Oud Panwerk te Leeuwarden

frl NNOF1971

Vermoedelijk 16e eeuwse veldoven in 'It Fûgellân', Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland 22 sept 1971

frl NNOF1974

Tichelwerk langs Triemsterloane was een 'pannewerck', Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland 5 april 1974

frl not

Notariële archieven

frl pot

Meulen, A. v.d. en P. Smeele, De pottenbakkers van Friesland 1750 - 1950, uitg. Primavera, 2005

frl prent

Kerst Huisman, Het Friese prentenkabinet, uitg Friese Pers 1996

frl R&W

Rienks, Ir K.A. en Ir G.L. Walther, Binnendiken en slieperdiken yn Fryslân, 1954

frl Ried

Website van het dorp Ried

frl ROB1963

Halbertsma, H., Een middeleeuwse steenoven bij Deersum, Friesland, Berichten van de rijksdienst voor het oudheidkundig bodemondezoek, 1962/1963

frl SN1967

Halbertsma, H., Sporen van een middeleeuwse steenoven ontdekt bij ijsbaan, Sneeker Nieuwsblad 21 sept 1967

frl trek

Schroor,M., artikel over de trekvaart in Noorderbreedte

frl TS

Tegenwoordige Staat van Friesland, verschenen in 4 delen in de periode 1785-1789

frl VF'94

Buursma, A., Makkumer tichelwerken in de zeventiende eeuw, in De Vrije Fries LXXIV, 1994

frl Vit

Schroor, M, Sint-Vitus tichelwerk, enkele aanvullende notities, in Nieuwsbrief Studiegroep Geschiedenis Leeuwarden, maart 1993

frl Wum

Wumkes, Dr G. A., Stads- en dorpskroniek van Friesland

frl YP

Postma, Ynte, De geschiedenis van de 'Panwurken'. Uitgave in eigenbeheer, 1978; later ook in afleveringen in 'Ald Nijs'.

gld 4HHbs

http://www.vierheerlijkheden.nl/cms/index.php/de-4-dorpen/brakel/71-de-…

gld AC

Arnhemse Courant

gld AZad

Interview met A. Zadelhof, oud werknemer Steenfabriek Bingerden, februari 2009

gld BAHdB

Beukelaar, Hans de, Baksteen anders, Azewijn 2007

gld BH

Braat, C.W. ; Holwerda, . J.H. - De Holdeurn bij Berg en Dal - Centrum van pannenbakkerij en aardewerkindustrie in den Romeinschen tijd 1946

gld BJgb

x

gld BSE

Beijerinck,M H. v. Straale en J. Engelman, Kaartboek van het Bylandsch Kanaal, 1775

gld Cate

Reus, H.H. de, G.A. Hemelman, Stoom- Steen- en pannenfabriek Erven W. ten Cate, Nedde,Historische Kring Neede, 1992

gld CC

Culemborgse Courant

gld crob

Dings, Drs. M.P.H.M., Steenfabriek in de Crobsche waard te Haaften, Haaften zj,

gld DEBWB

Dings, Marcel, Aart Bijl - Drie eeuwen Baksteenfabrikcage in de West Betuwe - Gorinchem 2019

gld duffel

Jansen, dr. G.B. en J. v. Eck redactie, De Duffelt, land waar wij wonen, Heemkundekring De Duffelt,Millingen 1990

gld GA0811

Gelders Archief, 0811 Steenfabriek De Nijverheid BV en NV Vlamovensteenfabrieken v/h Erven Joseph Terwindt

gld GAVal

Gelders Archief, 2961 Secretarie Gemeente Valburg 1811-1932

gld gbi

Cageling, M.A. en John Preger, Gelre's Baksteenindustirie, Vereniging De Nederlandsee Baksteenindustrie, Arnhem 1953

gld GBJ2E

Janssen, Dr. G. B., Twee eeuwen Gelderse bakstenen, Aalten 2008

gld GBJarn

Janssen, G. B., Een krans van steenovens; vijf eeuwen baksteenfabricage rondom Arnhem, utrecht 1996

gld GBJbm

Janssen, Dr. G. B., De Brand Meester; 75 jaarSteenfabrieken Korevaar, Aalten 2000

gld GBJren

Janssen, Dr. G. B., De baksteenfabricage in de gemeente Renkum, Renkum 2000

gld GBJste

Janssen, Dr. G. B., Stenen en Brood, Twee eeuwen baksteenfabricage in het de oostelijke Over-betuwe, 1996

gld GBJzut

Janssen, G. B., De Hasselo's: steenbakkers uit Zutphen, in Oud-Zutphen (1985), 29-33.

gld GDPbok

Bokkel Huinink, ir. J.A. ten, genealogie van de familie Ten Bokkel Hunnink, Vucht 2013

gld geld

Dagblad De Gelderlander

gld Grsch

Graafschapbode, Nieuws en Advertentieblad

gld GVang

Gemeenteverslagen van Angerlo, 1881-1883.

gld GVarn

Gemeenteverslagen van Arnhem, 1852-1903.

gld GVbem

Gemeenteverslagen van Bemmel, 1850-1866.

gld GVgdt

Gemeenteverslagen van Gendt, 1853-1900

gld GVhwa

Gemeenteverslagen van Herwen en Aerdt, 1851-1920.

gld GvOVG

Glrols verleden,Jaaegang 1, Nummer 2 nov. 2001 Tijdsschrift Historische Vereniging Groenlo

gld GVwvt

Gemeenteverslagen van Westervoort, 1899-1901

gld GVzev

Gemeenteverslagen van Zevenaar, 1851-1852

gld HBtgs

Henri Th.M. Burgers, Twintig Gelderse Steenfabrieken, Olderberkoop,2015

gld HHTh

Hooft van Huisduinen, J.J. en Dr. W.F. Thijssen, De Gelderse Steenindustrie en het geslacht Arntz, Assen 1957

gld HHvtw

x

gld HKH123

Weerd, S. van der,Tijdschrift Heemkunde Hattem nr. 123 , 2010

gld Klei1930

Klei, 22e jaargang No. 18, blz. 202-204 - Arnhem 1930

gld Naor

Arend Datema Instituut, div. auteurs, Naor d'n Oove, steenfabrieken in de Neder-betuwe en het westelijk deel van de Over-Betuwe, Ochten 2006

gld Noa

Hemelman, G.A. , Neede in oude ansichten, Baarn 1986

gld Noutbz

Nout, J.J., Flitsen uit de geschiedenis van Beusichem en Zoelmond, Beusichem 1981

gld ooij

x

gld over

Overkamp Meddo Hout en Bouwmaterialen, Terug in de tijd met Overkamp, Meddo 2019

gld overb

x

gld PGNC

Provinciale Gelderse en Nijmeegsche Courant

gld PV1826

Provinciale Verslagen van Gelderland, 1826-1920.

gld ryn

Rijn, Jacqueline van,

gld SAB

Streekarchief Bommelerwaard, Bouw- en milieuvergunnungen.

gld schw

Vermeulen, Rob A.J. - Een indruk van een steen, C.SCHWIERS-PATENT - SHG Nieuwsbrief 2007 nr.27

gld slu

Sluiter, R.J.H. Historie Steenfabieken Huisenswaard en Spijk, Angeren 2003

gld SPM

Stichting de Panoven Meddo - Goossensweg 3 - 7104 AX Winterswijk Meddo

gld vlam

Vermeulen, Rob A.J. - Vlamovic, een monument van een duur experiment - Voorburg 2004

gld vroegh

Raad, H.T.M. de - Vroegh - Historische Vereniging Den ouden Dijk - Herwijnen

gro JWSgro

Stuiver, J. W., Groningse steenfabrieken, in Heemschut (1978) 162-163

gro BL

Lanjouw, Bert, http://www.steenfabriekceres.nl/geschiedenisceres.php

gro fiv

www.fivelmonde.nl/historie.htm

gro JHver

Hijlkema, Jan, Versteende tichelwerken, Delfzijl 2001

gro JMHS

Mooij, J. en H. Strating, Gevormd door de tijd. 100 Jaar Strating Steenfabrieken in Groningen, Scheemda 1983.

gro JPKgro

Koerts, J. P., Uit de geschiedenis der Groninger steenbakkerijen, scriptie Nederlandse Handelshogeschool, Rotterdam 1951

gro JWSgro

Stuiver, J. W., Groningse steenfabrieken, in Heemschut 1978

gro KBHOt

Haan, K.B., Oldambtster tichelwerken, Heiligerlee 2015

gro KHOt

x

gro LL

Lourens, Piet / Jan Lucassen, Lipsker op de Groninger tichelwerken, Goningen 1987

gro MDeth

Dethmers, M.,Uittreksel familiearchief, 2009

gro MDeth2

Dethmers, M., correcties en aanvullingen op Uittreksel familiearchief, 2015

gro PALLUC

Lourens, P. A. en J. M. G. Lucassen, Mechanisering en arbeidsmarkt in Groningse steenbakkerijen gedurende de 19de eeuw, in Jaarboek voorde Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, I, 1984

gro PV

Provinciale Verslagen van Groningen, 1816-1920.

gro VdWM

Van de Wieke Meneer, Geschiedenisboekje Ommelanderwijk, 1980

idem

,

lim 001

Nijhof, E. en K. Sloots, Belfelds blauw. De dakpannenfabriek Janssen-Dings, 1892-2002, Venlo 2005

lim 002

Ickenroth, J. e.a., De kleiwarenindustrie in Belfeld, Reuver, Beesel en Swalmen, Reuver 1994

lim 003

Wijnands, Jac en Paul Joosten, "Brikkebekkers" in Limburg, Horn 1997

lim 004

Teeuwen, P.J.M., Uit aarde geschapen. Aspecten van bedrijfsbeleid in de keramische nijverheid binnen het oude industriegebied van Noord-Limburg 1815-1965, Leeuwarden/Mechelen 1991

lim 005

De Stenen spreken, Zaandijk 1955

lim 006

D. Denessen, Kleiwarenfabrieken, pottenbakkerijen, veld- en ringovens omstreeks 1900, in: Os Tegele, Tegelen 1982, 156-157

lim 007

L. Janssen, De Steenoven van 1800-1900, Van verleden naar heden, Medelo nr. 2 bijdrage tot de kennis van het Meijels heem, Meijel mei 1983, p. 64-67 .

lim 008

Jos Pouls, De veldoven van De Krémmer, Van verleden naar heden, Medelo nr.2, Meijel, 1983, 78-80.

lim 009

W. Bindels, De Alde Milsbek, Milsbeek, 90-94

lim 010

A.M. Eijkens en P. Lommen, Limburg's Klei-Industrie, Tilburg 1968

lim 011

Harrie Verscharen, Sier- en Kunstkeramiek uit de gemeente Beesel, Maas- en Swalmdal 20 (2000) 99-106.

lim 012

P.H. van de Boel: 300 jaar Pannenmakers in Thorn

lim 013

Pierre Huyskens, Het geheim van het Spel met het Vuur. Thorn, 1986

lim 014

Peter Peters, De steen-, plavuizen- en pannenbakkerij De Kop, Rond de Grenssteen 95, herfst 2010, 1-5

lim HBE

Hoek, Ragdy van der, Belfeldclopedie, Encyclopedie voor Belfeld

losser

x

nbr BC

Bredasche Courant

nbr BJB

Janssen, Dr. G.B. - Baksteenfabricage in Noord-Brabant 19e-20e eeuw - Tilburg, 1992

nbr Brfhfd

Briefhoofd met datum Glaudemans & Van Gestel - Eindhoven, 1909

nbr Cox

Cox, G.M.J,M., De geschiedenis van steen- en pannen- en plavuizenfabriek De Schouw te Schijf gem Rucphen, Roosendaal, 1999

nbr DNB

Daglad van Noord-Brabant

nbr GBJnb

Janssen, Dr. G. B., Baksteenfabricage in Noord-Brabant 19e en 20e eeuw, Tilburg 1992

nbr hagens

Klaasen, Renë - Warmrood en steengoed: Een eeuw baksteenindustrie aan het Kruispunti Oeffelt,Oeffelt ,1999

nbr HKM

Heemkring Molenheide, digitaal archief. 2014

nbr Hsonb

Strijbos, H., De produktie van baksteen in de zandstreken van Oostelijk Noord-Brabant voor de 19de eeuw, in Brabants Heem, XXXVI, no. 4 (1984), 154-159.

nbr HvM

Meegeren, Han van, Steenfabriek Hendrikx Gilze, CUBRA, 2005

nbr Over

Brouwer den, Luuk - Schijvesrteam - Over d'n oven -Heemcentrum 't Schoor, 2009

nbr PNB

Provinciale Noordbrabandsche en s' Hertogenbossche courant

nbr PV

Provinciale Verdagen van Noord-Brabant, 1851-1918.

nbr RHCEhvn

http://www.rhc-eindhoven.nl/artikel/873/Steenovenweg-21-Helmond

nbr RHvw

Hermans, René, De Wouwse steenfabrieken, Heemkundekring De Vierschaar Wouw, jrg 15, nr 3/4, 1997

nbr SudR

Etten,Theo van, Peter van der Put: Stenen uit de Rauwbrakken, Tilburg, 2011

nbr Tijdi

Tijding - Kroniek vaan de heemkundekring Het Zuiderkwartier, Ossendrecht

nbr WH

Heesters, W, Schijndel: Historsche verkenningen, Stichting Brabants Heem : Waalre, 1984

ned 015

Telefoonboek 1915

ned 016

Adressenlijst Materialen, 1916

ned 024

x

ned 025

x

ned 030

Ledenlijst van de vereniging Klei-industrie,KLEI tijdschrift gewijd aan de belangen der Klei-industrie, jrg 18, 19 septemper 1930

ned 031

Aangesloten fabrikanten, Straatklinkers en Straatwegen, Naamloze Vennootschap De Vlamovenstraatklinker Zeist 1931

ned 053

De Grofkeramische bedrijven in Nederland, Bijlage "Klei", juni-juli 1953

ned 065

Lijst van baksteenfabrikanten in Nederland, Vereniging De Nederlandse Baksteenindustrie - Arnhem 1965

ned 066

Lijst van baksteenfabrikanten in Nederland, Vereniging De Nederlandse Baksteenindustrie - Arnhem 1966

ned 067

Lijst van Georganiseerde Baksteenfabrikanten in Nederland, Vereniging De Nederlandse Baksteenindustrie - Arnhem 1967

ned 068

Lijst van Georganiseerde Baksteenfabrikanten in Nederland, Vereniging De Nederlandse Baksteenindustrie - Arnhem 1968

ned 071

Lijst van Georganiseerde Baksteenfabrikanten in Nederland, Vereniging De Nederlandse Baksteenindustrie - Arnhem 1971

ned 075

Lijst van Georganiseerde Baksteenfabrikanten in Nederland, Vereniging De Nederlandse Baksteenindustrie - Arnhem 1975

ned 076

Lijst van Georganiseerde Baksteenfabrikanten in Nederland, Vereniging De Nederlandse Baksteenindustrie - Arnhem 1976

ned 077

Lijst van Georganiseerde Baksteenfabrikanten in Nederland, Vereniging De Nederlandse Baksteenindustrie - Arnhem 1977

ned 078

Lijst van Georganiseerde en Ongeorganiseerde Baksteenfabrikanten in Nederland, Vereniging De Nederlandse Baksteenindustrie - De Steeg 1978

ned 080

Lijst van Georganiseerde Baksteenfabrikanten in Nederland, Vereniging De Nederlandse Baksteenindustrie - De Steeg - nov.1980

ned 082

Lijst van Georganiseerde Baksteenfabrikanten in Nederland, Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten - De Steeg - dec. 1982

ned 083

Lijst van Georganiseerde Baksteenfabrikanten in Nederland, Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten - De Steeg - dec. 1983

ned 085

Lijst van Georganiseerde Baksteenfabrikanten in Nederland, Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten - De Steeg - dec. 1985

ned 088

Lijst van Georganiseerde Baksteenfabrikanten in Nederland, Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten - De Steeg - juli 1988

ned 089

Lijst van Leden van het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten - De Steeg - dec.1989

ned 090

Lijst van Leden van het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten - De Steeg - dec.1990

ned 091

Lijst van Leden van het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten - De Steeg - dec. 1991

ned 092

Lijst van Leden van het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten - De Steeg - dec. 1992

ned 093

Lijst van Leden van het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten - De Steeg - dec. 1993

ned 094

Lijst van Georganiseerde Baksteenfabrikanten in Nederland, Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten - De Steeg - juli 1994

ned 095

Lijst van Georganiseerde Baksteenfabrikanten in Nederland, Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten - De Steeg - mrt. 1995

ned 097

Lijst van Leden van het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten - De Steeg - dec. 1997

ned 099

Lijst van Leden van het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten - De Steeg - dec. 1999

ned 15b

Adressen van Fabrieken in Nederland No 4, Steen en Pannenbakkerijen, Afdeling Handel van het departement van Landbouw, Nijverheid en Handel 1915 - Namenlijst aardenbuizen fabrieken

ned 15p

Adressen van Fabrieken in Nederland No 4, Steen en Pannenbakkerijen, Afdeling Handel van het departement van Landbouw, Nijverheid en Handel 1915 - Namenlijst pannenfabrieken

ned 15s

Adressen van Fabrieken in Nederland No 4, Steen en Pannenbakkerijen, Afdeling Handel van het departement van Landbouw, Nijverheid en Handel 1915 - Namenlijst Steen- en pannenfabrieken

ned 15t

Adressen van Fabrieken in Nederland No 4, Steen en Pannenbakkerijen, Afdeling Handel van het departement van Landbouw, Nijverheid en Handel 1915 - Namenlijst tegelfabrieken

ned 1830

x

ned 1871

x

ned 1873

x

ned 200

Lijst van Leden van het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten - De Steeg - feb. 2000

ned 201

x

ned 202

Lijst van Leden van het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten - De Steeg - feb. 2002

ned 203

Lijst van Georganiseerde Baksteenfabrikanten in Nederland, Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten - De Steeg - mei 2003

ned 205

Lijst van Georganiseerde Baksteenfabrikanten in Nederland, Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten - Velp - juli 2006

ned 206

Lijst van Georganiseerde Baksteenfabrikanten in Nederland, Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten - Velp - juli 2006

ned 208

Lijst van Georganiseerde Baksteenfabrikanten in Nederland, Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten - Velp - dec. 2008

ned 209

Lijst van Georganiseerde Baksteenfabrikanten in Nederland, Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten - Velp - dec. 2009

ned 210

Ledenlijst Jaarverslag - Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten - Velp - 2010

ned 211

Ledenlijst Jaarverslag - Vereniging Koniklijke Nederlandse Bouwkeramiek- Velp - 2011

ned 212

Ledenlijst Jaarverslag - Vereniging Koniklijke Nederlandse Bouwkeramiek- Velp - 2012

ned 213

Ledenlijst Jaarverslag - Vereniging Koniklijke Nederlandse Bouwkeramiek- Velp - 2013

ned 216

Ledenlijst Jaarverslag - Vereniging Koniklijke Nederlandse Bouwkeramiek- Velp - 2016

ned 217

Ledenlijst Jaarverslag - Vereniging Koniklijke Nederlandse Bouwkeramiek- Velp - 2017

ned 218

Ledenlijst Jaarverslag - Vereniging Koniklijke Nederlandse Bouwkeramiek- Velp - 2018

ned 219

Ledenlijst Jaarverslag - Vereniging Koniklijke Nederlandse Bouwkeramiek- Velp - 2019

ned 243

x

ned 301

Aberson, J., Nieuw Systeem Steenmachines, Olst 1874

ned 302

Arntz, W. J. A., Export van Nederlandsche baksteen in vroegere eeuwen, in Economisch en Historisch Jaarboek, XXIII (1947)

ned 303

Arntz, W. J. A., Vestigingsplaatsen van steenfabrieken en haar historische verschuivingen, in Klei (1954)

ned 304

De Bouwkunstenaar, Volledige beschrijving van alle kunsten, ambachten, handwerken, fabrieken, trafieken, derzelver werkhuizen, gereedschappen enz., Dordrecht 1806

ned 305

De Nederlandsche Klei-Industrie. Weekblad voor Steen-, Pannen- en Buizenfabrikanten, Plateelbakkerijen enz., Officieel orgaan van de Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten, 1903-1912

ned 306

De Steenindustrie en hare ordening, Rotterdam 1936 (gebundelde artikelenserie NRC)

ned 307

De Turf- en Steenindustrie, 1883

ned 308

Doorman, G., Het Nederlandse octrooiwezen en de techniek der 19de eeuw, 's-Gravenhage 1947

ned 309

Doorman, G., Patents Inventions in the Netherlands during the 16th, 17th and 18th Centuries, 's-Gravenhage 1942

ned 310

Enquête betreffende werking en uitbreiding der wet van 19 september 1874 (Staatsblad no. 130) en naar den toestand van fabrieken en werkplaatsen, Sneek 1887

ned 311

Enquête gehouden door de Staatscommissie benoemd krachtens de wet van 19 januari 1890 (Staatsblad no. l), 's-Gravenhage 1894

ned 312

Everwijn, J. C. A., Beschrijving van Handel en Nijverheid in Nederland, I, 's-Gravenhage 1912

ned 313

Fabrieken en werkplaatsen vallende onder de Veiligheidswet, Samengesteld uit het Centrale Kaartregister der Arbeidsinspectie in 1912, 's-Gravenhage 1912

ned 314

Hollestelle, J., De steenbakkerij in de Nederlanden tot omstreeks 1560, Assen 1961

ned 315

Hollestelle, J., De Nederlandse steenbakkerij m de zeventiende en achttiende eeuw, in Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek, XLIV (1981)

ned 316

Janssen, G. B. en H. J. Timmers, 100 Jaar georganiseerde baksteenindustrie 1884-1984, De Steeg 1985

ned 317

Klei, 22e jaargang No. 18, blz. 202-204 - Arnhem 1930

ned 318

Klei en Keramiek, Tijdschrift van de Vereniging Klei-Industrie en de Nederlandse Keramische Vereniging, 1962-1976

ned 319

Klei, Orgaan der Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten, 1909-1944

ned 320

Kloes, J. A. van der, Onze Bouwmaterialen. II: Kunststeen, Maassluis 1909

ned 321

Pomper, A. H., Moderne baksteenfabricage in woord en beeld. Baksteengids IV, Arnhem 1965

ned 322

Velden, P. L. van der, De Nederlandse Baksteenindustrie. Beschouwingen over haar interne en externe organisatie. Arnhem 1952

ned 323

Verslagen van het Bestuur der Vereeniging van Nederlandsche (Bak)-Steenfabrikanten, 1885-1914

ned 324

Verver, M. W., Bouwmaterialen, herkenning, eigenschappen, toepassing, Culemborg 1978

ned 325

Weijde, F., Van Klei tot Baksteen, Haarlem z.j.

ned 326

Wilsum, A. van, Onze Steenfabrieken, Arnhem 1936

ned 327

Mombers, H.F.J.H. en E.van der Veen, Historisch overzicht van de Nederlandse Dakpannenfabrieken 1594-2006 Nederlands Dakpannen Museum, Alem 2006

ned 328

Registers van de Dienst van het Stoomwezen, 1875-1890

ned 329

Nijverheidsstatistiek Struve en Bekaar 1887-1889

ned 330

Kadasterkaarten eerste uitgaven op De Woonomgeving, kadastrale gemeente, sectie en bladnr.

ned 331

http://watwaswaar.nl/ -1818-1832

ned 332

Klei, Orgaan voor de klei-verwerkende industrie, 1951-1955

ned 333

Kraft, J. G., Rapport onderzoek naar den bedrijfstoestand in de Steenindustrie in Nederland, Directoraat van den Arbeid, 's-Gravenhage 1934.

ned 334

Aberson Archief, Olst z.j.

ned 335

Nedaco ledenlijst- 1942

ned 336

Nationaal Archief - Vennootschappenregister Min.van Justitie

ned 337

Nederlands Economisch Historisch Archief, Bijzondere Collecties NEHA, Amsterdam

ned 338

Nationaal Archief, Beeldbank

ned 339

Janssen, G.B., Baksteenfabricage in Nederland 1850-1920 - Zutphen 1987

ned 340

Straatklinkers en Straatwegen N.V. De Vlamovenstraatklinker,1931

ned 341

De Stem, Dagblad

ned 342

Klinkerwegen . . . veilige wegen. Straatklinkers en Straatwegen, uitgave N.V. Vlamovenstraatklinker Arnhem 1937.

ned 343

Mombers, H.F.J.H. en E.van der Veen, Historisch overzicht van de Nederlandse Dakpannenfabrieken 1594-2006, 6e druk, Nederlands Dakpannen Museum, Alem 2011

ned 344

Bedrijfsarchief B.V. Ariëns Steenfabriek I en II en B.V. Waalsteenfabriek Voorheen Van Binsbergen en Van de Pol- onder beheer van F.W. van Wijk , ex procuratiehouder - Almelo

ned 345

Fleuren, Erik I.N. - Genealogy van de Fleurenfamilie - diversen - Parentieel BURGERS (van de Steenfabrieken)

ned 999

Mogelijk

ned AH

x

ned AHbld

Algemeen Handelsblad

ned Banier

De Banier: Staatkundig gereformeerd dagblad

ned BIJ

Henri Th.M. Burgers, Steen- en pannenfabrieken aan de Gelderse IJssel. De geschiedenis van een verdwenen industrie, Amsterdam 2023

ned Bon

x

ned CanNed

https://www.canonvannederland.nl/nl/page/130775/willem-coenraad-brouwer

ned DT

De Tijd, dagblad

ned EvdV

Veen, Ed van der - N.V. Bornsche Steen- en Pannenfabriek B,J, Morselt & Co. Borne - Zeist 2013

ned genJtB

Bruggen Cate, Jan - Parentieel tencate IV - Geneabiografie

ned HBcor

Henri Th. M Burgers , mr. - Notaris - Corrisspondentie inzake Steenoven Neerloon -Curaçao, mei 2021

ned hvv

Het vrije volk, Dagblad

ned JAvW

Weeghel, Jan Alexander - Steen in het bloed - St. Willebrord 2011

ned Jkuyp

Gemeente Atlas van Nederland, J. Kuyper 1865-1870

ned JvH

Herwaarden, Jan van - Een profane pelgrimage naar de middeleeuwen - Hilversum 2005

ned kad

Kadaster, filiatieonderzoek

ned klei

Tijdschrift gewijd aan de belangen der klei-industrie

ned Maas

De Maasbode, katholiek dagblad

ned MachTee

Machhiels, A.J.G, Teeuwen in een nieuw perspectief, Grondboor en hamer jrg 43 no. 5/6, 1989

ned mdb

www.molendatabase.nl

ned Mon

Monier- TIJDLIJN MONIER VANAF 1740 TOT HEDEN - 2021

ned MTK

Militaire Topografische Kaart

ned NA

Nationaal Archief

ned NRC

NRC Handelsblad

ned NvdD

Nieuws van de dag Kleine Courant

ned RD

x

ned SC

Nederlandse Staatscourant

ned Tele

De Telegdraaf, dagblad

ned Terw

Terwen, J.L., Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen, 1858

ned volks

De Volkskrant

ned VRem

Berg, Saskia van den - Bulletin van de Vereniging Rembrandt- jaargang 14 nr. 3 najaar 2004

nho CvS

Sandwijk, C. van - Kronijkmatige en Geschiedkundige Beschrijving van Purmerende en Omgeving - Purmerend 1839

nho EnkC

Enkhuizer Courant

nho Geus

Geus, J. P., Steenfabricage in West-Friesland - Historische Vereniging Holland, augustus 1979

nho Jots

Otsen, Jack - Paardekoper, de geschiedenis van een tegelfabrieken in Purmerend - Tijdschrift Nederlandse Historiën 26e jaargang no. 4 oktober 1992

nho NJE

Eijken, Notaris J. - Plaatshebbende te Hoorn - Akte nr 99 -1848

nho OHC

Opregte Haarlemsche Courant

nho OWF

38e Bundel van het Historisch Genootschap Oud West Friesland - 1968

nho PJA

Doornbetg, F.D., Otsen, J.P. & Bberkhout, J.G.: Purmerends Jugendstil aardewerk 1895-1907. Purmerens Museum- 1995

nho Pol

Pol, R. J. M van de - Bakstenen uit Schagen - Schagen, ongedateerd

nho ShaC

Schager Courant

nho SPC

Schuitemakers Purmerrender courant

nho wdr

http://home.quicknet.nl/qn/prive/jw.draijer/Hist/kolhorn/kolhorn.htm

ove 'tLut

t Lutteke - Dorpsblad van De Lutte

ove AKOet

Koers, Anneke - Oetmarshen het mooiste stadje van Twente - Enter, 11 maart 2019

ove AKTic

Koers. Anneke - Tichelwaark - Enter, 3 november 2019

ove AR99/5

Roding, A., Steentijd in Lonneker, n Sliepsteen, vol 25 nr. 99 Enschede, 2009

ove ARnS

Roding, A., De Twentse Stoomsteenfabriek Smulders en Mulder te Lonneker, n Sliepsteen, vol 3 nr. 11, Enschede, 1987

ove ber

x

ove don50

x

ove DS

x

ove EG

Giesberts, Erik - Steenfabrieken in Deventer en omgeving - Deventer jaarboek - Vereniging Oud Deventer. Deventer 2005

ove EHWwin

Winkel, E. H. te, De steenoven van Te Winkel te Miste, in Contactorgaan van de oudheidkundige werkgemeenschap Aalten ? Dinxperlo - Wisch (1981), 14-20.

ove erhsmevo

https://erfgoedrijssenholten.nl/smevo

ove FI

x

ove FWA

x

ove HCO

Historich Centrum Overijssel - 0846 N.V. Waalsteenfabriek Windesheim te Windesheim

ove jjseekles

x

ove JK&BK

Klaassen, Johan & Bert Koopman - De Geschiedenis van de Baksteenindustrie in Albergen en omstreken - Albergen 2010

ove lfrMdS

Leem fiets route Museum de Scheper, Eibergen 2015

ove losser

x

ove MC4

x

ove MC5

x

ove MDJS

x

ove NVDD

Nieuws van de Dag

ove OC

Overijsselsche courant

ove ODenM

Oet Dorp en Marke - Kwartaalblad Historise Kring Losser - Losser

ove OKTpmm

Ooijnk, Eric, De onthulling van de Krakeelspaal op 20 mei 2017, Platform "Markestenen en markegrenzen in Twente" van de Oudheidkamer Twente, Haaksbergen 2017

ove PK

x

ove POZC

Provincialie Overijsselsche en Zwolsche Courant

ove PV

Provinciale Verslagen van Overijssel, 1842-1920.

ove SAAD

x

ove schelle

x

ove Seekles

Seekles, J.J. - Inventaris van het archief van de N.V. Waalsteenfabriek "Windesheim" 1902-198 - Zwolle 1992

ove SIEDib

Stchting Industrieel Erfgoed Deventer, informatie bedrijven, FormulierBedrijvenDBmrt2018.pdf

ove StadIJ

x

ove t Lut

t Lutteke - Dorpsblad van De Lutte

ove TKP

Molen, Adrie van der, Paul Snoek, Töpfer Kramer Pottenbakkers - Keramik zwischen - keramiek tussen IJssel & Berkel, Kreis Borken 2001

ove Tub

Tubantia (dagblad)

ove v.H-F

Harten-Fransen, M.G.E. van - Grepen uit de Historie van Borne, Deel 2 - Borne

ove Verst

x

ove wstr

Struik, W.A.W., Van tichelwerk tot steenfabriek "de Heidebloem", 2001

red

redactieonele verificatie

urt BRM

Bevolkings Register Montfoort

utr 24

Advertentie Steen en Dakpannen-Fabrikanten 1924

utr BRM

Bevolkings Register Montfoort

utr BvdW

Wal, B. van der, Steenfabriekscomplex De Ossenwaard, TU Eindhoven 2912

utr CRVVR

Houtstra, W.,Vaart in de Vaartse Rijn cultuur historisch rapport, Efgoedhuis Utrecht 2006

utr FLLM

Landzaat, F.H en L. Murk - Steenbakkerijen te IJsselstein - Hist.Kring Ijsselstein, 1987 nrs. 41/42

utr GvM

Gids voor Montfoort

utr HD

x

utr HT97

Modderman, J.J., Het bestaan van de eerste ringoven in Nederland te Linschoten (Heeswijk), Heemtijdingen 33e jaargang nr 2, 1997

utr Huysd

Hooft van Huysduynen, J. J, en W. P. Thijssen, De Gelderse steenindustrie en het geslacht Arntz Assen 1957

utr JaLa

Janssen, G. B. en F. H. Landzaat, De Eersteling, de eerste ringoven in Nederland te Heeswijk (gem. Linschoten) in 1868-1869 gebouwd, in Industriële Archeologie, IV (1984), 108-120.

utr KastUtr

www.kasteleninutrecht.nl /Liebosch,htm

utr krtMel

Kaart Melchior Bolstra 1751

utr landz

Archief Frans Landzaat - 2008

utr lat71

Arntz, W. J. A. rubriek Laterica - Maandblad Klei - augustus 1971

utr Mgea

Gaasbeek en Charles Noordam, Fred, Montfoort geschiedenis en architectuur -Zeist 1992

utr MvdM

Marc van der Meulen, Expoitatie Maatschappij Sterkenberg BV , 2015

utr NAU

Notaris Archieven van de provincie Utrecht

utr OR

Tijdschrift Oud Rhenen - Historische verenigin Oudheidskamer Rhenen e.o.

utr PV

Provinciale Verslagen van Utrecht, 1835-1920.

utr Remie

Remie, Ben, De Steenovens en de Stoomsteenfabriek "De Lek" in Vreeswijk, Vreeswijk 2005

utr RooyLzd

Rooy, Dr. F.C. de en F.H. Landzaat, Corrispondentie inzake eigendomsakte voormalige steenfabriek Ruygrok, Den Haag 1992

utr swmr

x

utr UA

Het Utrechts Arhief

utr UN

Utrechts Nieuwsblad

utr ViB

Broeke, W. van den e.a., De Vechtstreek in Bedrijf (dl 1), Alpen a/d Rijn 1996

zho 24

Advertentie Steen en Dakpannen-Fabrikanten

zho amour

Gouda, Notariele archiven 1593-1699 (ged), Index op achternamen

zho aNHk

Archief Ned.Herv.Kerk Rijswijk, berustend in de Oude Kerk, Inventaris 518 - regestenlijst van het Cartularium,

zho arHBa

x

zho BBPS

Spanjers, Piet - De Spuisteen- Bijerlandsche Berichten 15e jaargang nr. 15 april 2012

zho bbRAL

Beeldbank Regionaal Archief Leiden

zho Bkrtn

Bonne kaarten - Zuid-Holland ± 1905

zho boer

Boer, Adrie den, Klein Hitland een plaats voor Goudschen IJsselsteen, Niewerkerk a.d. IJssel, Overdruk uit De Schatkamer, regionaal Historisch Tijdschrift jg. 7 nr. 1 (februari 1993

zho bruin

Kwartierstaat van Hendrik Rudolf de Bruin - home.tiscali.nl/rdebruijn/KWST-L/KW_00007.HTM

zho CAP

Peters-van der Gouw, Carola, Capelle aan den IJssel, De geschiedenis,Capelle a/d IJssel 1991

zho CdG-Z

Glopper-Zuijderland, Carla de - Oegstgeester Pannenbakkerijen

zho Centrum

Dagblad Het Centrum - Advertentie openbare verkoop "Rijnstroom" Valkenburg, 28-6-1919

zho CollRV

Collectie Rob Vermeulen-Voorburg

zho DeKu

Vermeulen,R.A.J. - De kunst hoe in Holland stenen gevormd en met turf gebakken worden - Vertaling uit Description des Arts et Metiers, Paris 1762-1776- Art du fabriquer la brique et la tuile en Hollande et de les faire cuire avec la tourbe.Paris Delatour1767, Gabriël Jars - Voorburg 2005

zho Dleo

Dagblad voor Leiden en Omstreken, 1967

zho doorn

Doorn, Z. van - Kleiland, Kleivletten en Baksteenindustrie voornamelijk in de Oude-Rijnstreek - 1961

zho DP1620

Parlevliet, D.- Historische atlas van Katwijk en Valkenburg 1620 - Katwijk 1993

zho DvE2002

Adri van der Meulen en Paul Smeele, Werklust en De Nijverheid - De pottenbakkers van Hazerswoude in de negentiende eeuw, Jaarboek Dirk Van Eck 2002 

zho E.Verh 2

Verhagen, Erik - Geschiedenis van de familie Verhagen

zho EvdV

Veen, Ed van der, Historisch overzicht van Voormalige keramische steenfabrieken in Nederland, Zeist 2005

zho GAOA

Groenehart Archief, De pannenbakkerij van de familie Oosthoek te Alphen, 2007

zho GCV

Gemeentelijke corrispondentie Valkenburg ZH,1863

zho GdaReq

x

zho GdbRB

Geneaalogie Databank RIJERKERK - BRONNER - https://www.rijerkerk.net/databank/

zho GenKnijff

Genealogie Fam. Knijff - www.hansknijff.com

zho GenKon

Genealogie (De) Koning - http://www.homepages.hetnet.nl/~naga/

zho GPB9

Groot Placaatboek - De Placaaten, Ordonantien en Edicten van Staaten Generaal der Nederlanden, Staaten van Holland en Westvriesland en de Staaten van Zeeland-9e deel

zho GV100

Surendonk, Huub, Vast en Vuurbestendig - 100 jaar Gouda Vuurvast, Gouda 2001

zho GvM

Gids voor Montfoort

zho gvS

Feijst, Drs/ G. van der - Geschiedenis van Schiedam - 1975

zho Hamel

x

zho HaWe

x

zho HC

Haagsche Courant

zho HEK

Historische Encyclopedie Krimpenerwaard

zho HHK

Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, Archief

zho hjVl

Historisch Jaarboek Vlaardingen 1978 - Historische Vereniging Vlaardingen

zho HKnijff

Knijff, H., Familie Knijf en de pannenbakkerijen te Woerden, Woerden 2010

zho Jan Por 1

Portengen, Jan, Mensen en huizen in Valkenburg 1795-1832

zho JK

Koning, Jos, Op den IJssel," periodiek Historische vereniging Ouderkerk op d'IJssel nr 31, 2007

zho Kamer

Kamermans, Johan A., Materiële cultuur in de Krimpenerwaard in de zeventiende en achtiende eeuw, Hilversum 1999

zho KlM

Kloot Meijburg, B. W. van der. Een produktiekartel in de Hollandsche Steenindustrie in de zeventiende eeuw, in Economisch-Historisch Jaarboek, II (1916), 208-238.

zho Kolker

Kölker, Dr. A.J., Haastrecht, Hollandse Studiën 6, Dordrecht 1974

zho Koorn

www.koornwaard.nl/Geschiedenis/homeGeschiedenis.htm

zho krtAdV

Kaart Den Alblasser Waard en Vyf Heeren Landen, opgemeten en in kaart gebacht Mattheus van Nispen 1681,enigszins bijgewerkt Abel de Vries 1716

zho krtJL

Kaart Het Hooge Heemraadschap vande Crimpenre Waard, oorspronkelijk Johannus Leupenius 1661 overzien en verandert in den jare 1683, gedateerd 1706

zho krtMB

Kaart van de rivier de Lek van Krimpen tot het hagensteinse Schoor, door Melchior Bolstra 1751-1752 en aangevuld in 1764

zho krtPSl

Kaart Leiden Pieter Sluyter 1550

zho krtPvB

Kaart P. v. Bilderbeek 1627

zho krtRWS

Rivierkaart Hollandse IJssel, Rijkswaterstaat 1900

zho KWRD

Krimpenerwaard info - http://www.krimpenerwaard.info/

zho lans

Stamboom Lans - http://www.stamboom-lans.nl/stamboom Sjon/Parentelen/parenteel willem engelen lans (1646)

zho LC

Leidsche Courant

zho LD

Leids Dagblad

zho LDMus

Leiderdorps Museum, permanente expositie steenindustrie

zho LMdreht

Leiderdorps Museum, De Rijnsteen en haar toepassingen, promotieuitgave gezamelijke Rijnsteenfabrikanten z.j.

zho Mmijnl

Mijnlieff, Murco - Scripte Spreeuwenhoek een IJsselsteenfabriek - Voorburg (ongedateerd, vermoedelijk van rond 1980)

zho MOO

Graaf, Drs. J.H.G. de, Moordrecht in Touw, Hollandse Studiën I, 1970

zho moor

Graaf, Drs. J. H. de, Moordrecht in touw, Bloemendaal 1970

zho NAbb

Nationaal Archief - Beeldbank

zho NLC

Nieuwe Leidsche Courant

zho NRC

Nieuwe Rotterdamse Courant

zho Nuss

E.J. Nusselder, Martha kapel te Delft, bulletin knob, 1980

zho Oerle

Oerle b.i.,Dr.Ir. H. A. van, Leiden binnen en buiten de stadsvesten, E.J.Brill-Leiden 1975

zho OKK

Oudheidskamer Kouderkerk

zho Oliv

Kaart van de rivier De Hollandsche IJssel van Gouda tot IJsselmonde, in drie bladen, op last van Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken onder directie van den hoofdinspecteur van den Waterstaat L.J.A. van der Kun. Opgemeten en vervaardigd door de Landmeters bij de Algemeene dienst van den Waterstaat E. Olivier.Dz. en J.Leijds. Kaart van de Hollandsche IJssel tussen Gouda en IJsselmonde met aan weerszijden van de rivier een strook variërend van 800 - 1450 meter, nauwgezet topografisch weergegeven, opname 1859, uitgave 1860.

zho ooms

Kwartierstaat Willem Johannes Ooms, http://home.hetnet.nl/~Ooms51/KWST-OOMS.htm

zho ORAS

Oud Rechterlijk Archief Schiedam

zho PV

Provinciale Verslagen van Zuid-Holland, 1839-1920.

zho pws1891

Rivierkaart Leidse Rijn - Provinciale Waterstaat Zuid-Holland 1891

zho RAD

Regionaal Archief Dordrecht

zho Ralk

Alkemade, Rob, Dossier pan en steenfabrieken Woerden, objecten1a, 1b, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, en 14 - Woerden 2007

zho Remie

Remie, Ben, De Steenovens en de Stoomsteenfabriek "De Lek" in Vreeswijk, Vreeswijk 2005

zho RGG1505

Requst archieven van gasthuizen Gouda 1505

zho RHCD

Regionaal Historisch Centrum Delft arch nr 745 Plaatsingslijst van archief van Huis Nieuwenhoorn en de steenbakkerij te Rijswijk 1711-1881

zho rook

Familie Rook Ouderkerk a/d Ijssel ZH, www.familie-rook.nl

zho SAMH

Streekarchief Midden Holland, Gouda

zho TMK

Topografische Militaire Kaarten Zuid Holland

zho vBa

x

zho Wcou

Woerdense Courant

zho wpv2

Vermeulen, W.P., Steenplaatsen langs de Hollandse IJssel, HEK 27e jg. 2002

zho WWbl

Woerdens Weekblad

zho y01

Someren, Cor van - Het Hollandse-IJssel boek - 1993

zho y02

De Geschiedenis van Capelle aan den IJssel - Sticht.Hist. Uitgaven Capelle a/d IJssel 1991

zho ZH-Utr 35

Fabrikantenlijst ZH en Utr 1935

zho ZHNijv

Producten der Zuid Hollandse Nijverheid, 1952

zho-RGG1505

Requst archieven van gasthuizen Gouda 1505

zld AxC

Axelsche Courant

zld BrC

Breskense Courant

zld DZ

De Zeeuw, Christelijk historisch nieuwsblad voor Zeeland

zld FKT

Kense, Frans, Steenbakkers Kense uit Nieuwvliet, Tilburg 2020

zld GCou

Goessche Courant

zld MiddC

Middelburgse Courant

zld Nehal

Silkens, Bram, Een veldbrandoven aan dee Derringermoerweg Arnemuiden, Nehalennia, Bulletin van de werkgroep Cultuurhistorie van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen (WCH) en de Zeeuwsw Dialect Vereniging., Aflevering. 182, December 2013

zld PV

Provinciale Verslagen van Zeeland, 1848-1920.

zld PZC

Provinciale Zeeuwse Courant

zld Pzwno

Provincie Zeeland Werkgroep natuurontwikkeling oktober 2004 wno nr. 04/48

zld RK-K

https://www.rk-kerk-ozvl.nl/kernen/zuid/algemeen#de-geschiedenis-van-de

zld RWzvl

Willemse, R., Steenfabrieken in Zeeuws-Vlaanderen, Nehalennia 47, 1983

zld Scha

De Schakel - Algemeen nieuws- en advertentieblad voor West-Zeeusvlaanderen

zld TerNC

Ter Neuzensche Courant

zld TMkrt

Topografische Militaire Kaart

zld VAAW

Koning, drs. M.W.A. de, drs. A. wagner,en drs D. Dermey, Rapport A05-4003-F/1, Verkennend archeologisch onderzooek Axelsestraat te Westdorpe (Gemeente Terneuzen),2005

zld Vlc

Vlissingse Courant

zld VrZ

de Vrije Zeeuw -

zld ZierC

Zierikzeesche Courant

zld ZierN

Zierikzeesche Nieuwsbode

zld ZK

Zeeuwsche Koerier