frl K+P10

Bronjaar:
onbekend
Provincie:
Bronomschrijving:

Kadastrale en prekadastrale altlas fan Fryslân 1640-1832 diel 10, Wûnseradiel súd