frl K+P9

Bronjaar:
Provincie:
Friesland
Bronomschrijving:

Kadastrale en prekadastrale altlas fan Fryslân 1640-1832 diel 9, Wûnseradiel noard en Boalsert