frl K+P5

Bronjaar:
Provincie:
Landelijk
Bronomschrijving:

Kadastrale en prekadastrale altlas fan Fryslân 1640-1832 diel 5, Baarderadiel