frl K+P4

Bronjaar:
Provincie:
Landelijk
Bronomschrijving:

Kadastrale en prekadastrale altlas fan Fryslân 1640-1832 diel 4, Frentsjerteradiel en Frentsjer