frl R&W

Bronjaar:
Provincie:
Landelijk
Bronomschrijving:

Rienks, Ir K.A. en Ir G.L. Walther, Binnendiken en slieperdiken yn Fryslân, 1954