frl R&W

Bronjaar:
1954
Provincie:
Friesland
Bronomschrijving:

Rienks, Ir K.A. en Ir G.L. Walther, Binnendiken en slieperdiken yn Fryslân, 1954