frl AFB

Bronjaar:
1993
Provincie:
Friesland
Bronomschrijving:

Meer, P.L.G. van der, J.A. Mol en P. Nieuwland, Administrative en fiskale boarnen oangeande Fryslân yn de ier-moderne tiid, Fryske Akademy 1993