frl K+P7

Bronjaar:
Provincie:
Friesland
Bronomschrijving:

Kadastrale en prekadastrale altlas fan Fryslân 1640-1832 diel 7, Ljouwert: de Klokslach