frl K+P1

Bronjaar:
Provincie:
Friesland
Bronomschrijving:

Kadastrale en prekadastrale altlas fan Fryslân 1640-1832 diel 1, Barradiel en Harns