B M B EIMERKETENBAGGER

Nummer
4263
Datum
19763
Categorie
6
Schenker
F T OUWERKERK
Materiaal
FD
Bedrijf
Plaats
BILLIGHEIM(B)
Postcode
Land
D
Auteur
BRINKE ALBERT TEN
Memo
Brief van Technisch Bureau Albert ten Brinke aan de N.V. Hollands-Duitse
steenfabriek te Spijk. Bertreft: excavateur folder - B.M.B. Eimerketten-
bagger - Bagger- und Maschinenbau GmbH - Billigheim/Baden.