Locatienummer Titel Plaatsnaam gemeente
frl 184 Panwerk bij Houkesloot Sneek Súdwest-Fryslân
frl 190 Cisterciënzer klooster Aula Dei Scharnegoutum / Deersum Súdwest-Fryslân
frl 195 Pan- en estrikwerk Johannes Jans c.u. Winsum Littenseradiel
frl 196 tichelwerk Age Andrys Brunia Winsum Littenseradiel
frl 200 Erven B.J. Feenstra Bolsward Súdwest-Fryslân
frl 202 NV Van der Werf's Steenfabriek Bolsward Súdwest-Fryslân
frl 203 Panwerk Yb Feikema Bolsward Súdwest-Fryslân
frl 204 NV Bolswarder Buizenfabriek J.Wesseling Bolsward Súdwest-Fryslân
frl 205 Panwerk J.A. de Vries Bolsward Súdwest-Fryslân
frl 206 Panbakkerie Bolsward Súdwest-Fryslân
frl 207 NV Bolswarder Buizenfabriek Bolsward Súdwest-Fryslân
frl 210 Tichelwerk zuidzijde Grote Zijlroede Makkum Súdwest-Fryslân
frl 211 Tichelwerk van Reiner Jelles Makkum Súdwest-Fryslân
frl 212 Koninklijke Tichelaar Makkum Makkum Súdwest-Fryslân
frl 213 Dakpan- en Estrikfabriek Tichelaar Makkum Súdwest-Fryslân
frl 214 Lucas IJsbrands (Britsel) Makkum Súdwest-Fryslân
frl 215 Klein Panwerk Kingma Makkum Súdwest-Fryslân
frl 216 Groot Panwerk Kingma Makkum Súdwest-Fryslân
frl 218 Bouwstoffenindustrie v.h. J. van Hulst (Panwerk de Vries) Makkum Súdwest-Fryslân
frl 230 Het Tigchelwerk Workum Súdwest-Fryslân
frl 231 Aardewerkfabriek Fa R.F. de Boer Workum Súdwest-Fryslân
frl 232 Aardewerkfabriek Fa R.F. de Boer Workum Súdwest-Fryslân
frl 233 Fa Coopmans en Brouwer Workum Súdwest-Fryslân
frl 234 Burger weeshuis Workum Súdwest-Fryslân
frl 235 Abbring Hingst en Co Workum Súdwest-Fryslân