Locatienummer Titel Plaatsnaam gemeente
frl 055 Fa. J. van Hulst Harlingen
frl 056 RK Kerkbestuur Harlingen Harlingen
frl 059 Hilbrand Beyma Harlingen
frl 060 Steenbakkerij L.G. v.d. Meij Harlingen
frl 061 Fa.Braams en Zonen Harlingen
frl 062 Mr Julius tichelwerk Franeker Kiesterzijl
frl 063 Van Hulst Franeker Kiesterzijl
frl 065 Oudt Tichelwerk Franeker
frl 066 tichelwerk Fontein Franeker
frl 070 pan- en estrikfabriek G.J. de Boer Franeker
frl 071 panfabriek Mevius Gerrits de Boer Franeker
frl 074 tichelwerk T. Tjallingii Pietersz Franeker
frl 075 Erven L.R. Fontein Franeker
frl 076 Fa. Wed en Erven L.R. Fontein Franeker
frl 078 Steenbakkerij Fa. H. Cannegieter Salverda Franeker
frl 080 Tichelwerk Zweins Franekeradeel
frl 086 R. Vermeulen Dronrijp Menalumadeel
frl 090 Oud Tichelwerk Leeuwarden Leeuwarden
frl 091 B.V. Steenfabriek 'Schenkenschans' Leeuwarden Leeuwarden
frl 092 tichelwerk Mr S. Salverda Leeuwarden Leeuwarden
frl 096 Claes Jilles Tiukebutter Leeuwarden Leeuwarden
frl 105 Oud Panwerk Leeuwarden Leeuwarden
frl 110 Sint Vitus tichelwerk (Oldehoofster tichelwerk) Leeuwarden Leeuwarden
frl 111 Syuert Cleyenborchs tichelwerk Leeuwarden Leeuwarden
frl 120 panwerk in 't gewezen Jacobyner cloester Leeuwarden Leeuwarden