frl R&W

Bronjaar:
onbekend
Provincie:
Bronomschrijving:

Rienks, Ir K.A. en Ir G.L. Walther, Binnendiken en slieperdiken yn Fryslân, 1954